Tổng Hợp Bộ Đề 00-99 Chuẩn Xác Và Đầy Đủ Nhất 2024

Bộ đề 00-99 là hệ thống các con số đường tổng hợp từ giới chuyên cá cược lô. Với bộ dàn đề này nếu biết cách nuôi đúng anh em sẽ mang về cho mình nhiều cơ hội thắng cực lớn. Hãy cùng iWin tìm hiểu về dàn đề 00-99 này qua nội dung sau đây nhé!

Bộ đề 00-99 chi tiết là cơ sở để anh em cược thủ soi cầu lô
Bộ đề 00-99 chi tiết là cơ sở để anh em cược thủ soi cầu lô

Tìm hiểu về bộ đề 00-99 là gì?

Ngay bên dưới đây chính là danh sách chi tiết cho tất cả 100 bộ số đề. 

Anh em hãy cùng nhau tham khảo nhé, trong những trường hợp phương pháp soi cầu của anh em cần có bộ số nào hãy nhớ ngay đến bài viết này để copy cho nhanh nhé.

Lời Khuyên cho anh em tham gia vào chơi dàn đề hãy chơi online để có tỷ lệ 1 ăn 99. 

Còn nếu như anh em anh em chơi tại nhà thì chỉ có tỷ lệ là 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80 thôi. 

Đánh lô đề online cũng sẽ được tiện lợi và giá rẻ hơn bên ngoài. 

Chơi ở đâu cũng là chơi đánh lô, chúng tôi khuyên anh em hãy chơi online để có thể tối ưu cho lợi nhuận của mình nha.

Bộ lô đề 00-99 là gì và thống kê thế nào?
Bộ lô đề 00-99 là gì và thống kê thế nào?

Thống kê chi tiết về bộ đề 00-99

 • Bộ 00 bao gồm 00,05,50,55;
 • Bộ 01 bao gồm 01,10,06,60,51,15,56,65;
 • Bộ 02 bao gồm lô 02,20,07,70,52,25,57,75;
 • Bộ 03 bao gồm lô 03,30,08,80,53,35,58,85;
 • Bộ 04 bao gồm lô 04,40,09,90,54,45,59,95;
 • Bộ 05 bao gồm lô 05,50,00,55;
 • Bộ 06 bao gồm 06,60,01,10,56,65,51,15;
 • Bộ 07 bao gồm 07,70,02,20,57,75,52,25;
 • Bộ 08 bao gồm lô 08,80,03,30,58,85,53,35;
 • Bộ 09 bao gồm lô 09,90,04,40,59,95,54,45;
 • Bộ 10 bao gồm lô 10,01,15,51,60,06,65,56;
 • Bộ 11 bao gồm lô 11,16,61,66;
 • Bộ 12 bao gồm lô 12,21,17,71,62,26,67,76;
 • Bộ 13 bao gồm lô 13,31,18,81,63,36,68,86;
 • Bộ 14 bao gồm lô 14,41,19,91,64,46,69,96;
 • Bộ 15 bao gồm lô 15,51,10,01,65,56,60,06;
 • Bộ 16 bao gồm lô 16,61,11,66;
 • Bộ 17 bao gồm lô 17,71,12,21,67,76,62,26;
 • Bộ 18 bao gồm lô 18,81,13,31,68,86,63,36;
 • Bộ 19 bao gồm lô 19,91,14,41,69,96,64,46;
 • Bộ 20 bao gồm lô 20,02,25,52,70,07,75,57;
 • Bộ 21 bao gồm lô 21,12,26,62,71,17,76,67;
 • Bộ 22 bao gồm lô 22,27,72,77;
 • Bộ 23 bao gồm lô 23,32,28,82,73,37,78,87;
 • Bộ 24 bao gồm lô 24,42,29,92,74,47,79,97;
 • Bộ 25 bao gồm lô 25,52,20,02,75,57,70,07;
 • Bộ 26 bao gồm lô 26,62,21,12,76,67,71,17;
 • Bộ 27 bao gồm lô 27,72,22,77;
 • Bộ 28 bao gồm lô 28,82,23,32,78,87,73,37;
 • Bộ 29 bao gồm lô 29,92,24,42,79,97,74,47;
 • Bộ 30 bao gồm lô 30,03,35,53,80,08,85,58;
 • Bộ 31 bao gồm lô 31,13,36,63,81,18,86,68;
 • Bộ 32 bao gồm lô 32,23,37,73,82,28,87,78;
 • Bộ 33 bao gồm lô 33,38,83,88;
 • Bộ 34 bao gồm lô 34,43,39,93,84,48,89,98;
 • Bộ 35 bao gồm lô 35,53,30,03,85,58,80,08;
 • Bộ 36 bao gồm lô 36,63,31,13,86,68,81,18;
 • Bộ 37 bao gồm lô 37,73,32,23,87,78,82,28;
 • Bộ 38 bao gồm lô 38,83,33,88;
 • Bộ 39 bao gồm lô 39,93,34,43,89,98,84,48;
 • Bộ 40 bao gồm lô 40,04,45,54,90,09,95,59;
 • Bộ 41 bao gồm lô 41,14,46,64,91,19,96,69;
 • Bộ 42 bao gồm lô 42,24,47,74,92,29,97,79;
 • Bộ 43 bao gồm lô 43,34,48,84,93,39,98,89;
 • Bộ 44 bao gồm lô 44,49,94,99;
 • Bộ 45 bao gồm lô 45,54,40,04,95,59,90,09;
 • Bộ 46 bao gồm lô 46,64,41,14,96,69,91,19;
 • Bộ 47 bao gồm lô 47,74,42,24,97,79,92,29;
 • Bộ 48 bao gồm lô 48,84,43,34,98,89,93,39;
 • Bộ 49 bao gồm lô 49,94,44,99;
 • Bộ 50 bao gồm lô 50,05,55,00;
 • Bộ 51 bao gồm lô 51,15,56,65,01,10,06,60;
 • Bộ 52 bao gồm lô 52,25,57,75,02,20,07,70;
 • Bộ 53 bao gồm lô 53,35,58,85,03,30,08,80;
 • Bộ 54 bao gồm lô 54,45,59,95,04,40,09,90;
 • Bộ 55 bao gồm lô 55,50,05,00;
 • Bộ 56 bao gồm lô 56,65,51,15,06,60,01,10;
 • Bộ 57 bao gồm lô 57,75,52,25,07,70,02,20;
 • Bộ 58 bao gồm lô 58,85,53,35,08,80,03,30;
 • Bộ 59 bao gồm lô 59,95,54,45,09,90,04,40;
 • Bộ 60 bao gồm lô 60,06,65,56,10,01,15,51;
 • Bộ 61 bao gồm lô 61,16,66,11;
 • Bộ 62 bao gồm lô 62,26,67,76,12,21,17,71;
 • Bộ 63 bao gồm lô 63,36,68,86,13,31,18,81;
 • Bộ 64 bao gồm lô 64,46,69,96,14,41,19,91;
 • Bộ 65 bao gồm lô 65,56,60,06,15,51,10,01;
 • Bộ 66 bao gồm lô 66,61,16,11;
 • Bộ 67 bao gồm lô 67,76,62,26,17,71,12,21;
 • Bộ 68 bao gồm lô 68,86,63,36,18,81,13,31;
 • Bộ 69 bao gồm lô 69,96,64,46,19,91,14,41;
 • Bộ 70 bao gồm lô 70,07,75,57,20,02,25,52;
 • Bộ 71 bao gồm lô 71,17,76,67,21,12,26,62;
 • Bộ 72 bao gồm lô 72,27,77,22;
 • Bộ 73 bao gồm lô 73,37,78,87,23,32,28,82;
 • Bộ 74 bao gồm lô 74,47,79,97,24,42,29,92;
 • Bộ 75 bao gồm lô 75,57,70,07,25,52,20,02;
 • Bộ 76 bao gồm lô 76,67,71,17,26,62,21,12;
 • Bộ 77 bao gồm lô 77,72,27,22;
 • Bộ 78 bao gồm lô 78,87,73,37,28,82,23,32;
 • Bộ 79 bao gồm lô 79,97,74,47,29,92,24,42;
 • Bộ 80 bao gồm lô 80,08,85,58,30,03,35,53;
 • Bộ 81 bao gồm lô 81,18,86,68,31,13,36,63;
 • Bộ 82 bao gồm lô 82,28,87,78,32,23,37,73;
 • Bộ 83 bao gồm lô 83,38,88,33;
 • Bộ 84 bao gồm lô 84,48,89,98,34,43,39,93;
 • Bộ 85 bao gồm lô 85,58,80,08,35,53,30,03;
 • Bộ 86 bao gồm lô 86,68,81,18,36,63,31,13;
 • Bộ 87 bao gồm lô 87,78,82,28,37,73,32,23;
 • Bộ 88 bao gồm lô 88,83,38,33;
 • Bộ 89 bao gồm lô 89,98,84,48,39,93,34,43;
 • Bộ 90 bao gồm lô 90,09,95,59,40,04,45,54;
 • Bộ 91 bao gồm lô 91,19,96,69,41,14,46,64;
 • Bộ 92 bao gồm lô 92,29,97,79,42,24,47,74;
 • Bộ 93 bao gồm lô 93,39,98,89,43,34,48,84;
 • Bộ 94 bao gồm lô 94,49,99,44;
 • Bộ 95 bao gồm lô 95,59,90,09,45,54,40,04;
 • Bộ 96 bao gồm lô 96,69,91,19,46,64,41,14;
 • Bộ 97 bao gồm lô 97,79,92,29,47,74,42,24;
 • Bộ 98 bao gồm lô 98,89,93,39,48,84,43,34;

Bộ 99 bao gồm lô 99,94,49,44.

Kinh nghiệm soi cầu bộ đề 00-99 của cao thủ
Kinh nghiệm soi cầu bộ đề 00-99 của cao thủ

Phương pháp đánh bộ dàn đề 00 – 99 cực hiệu quả như cao thủ

Khi tham gia vào chơi dàn đề thì chúng ta sẽ phải chơi nhiều số cùng lúc. 

Phụ thuộc ngay vào mỗi phương pháp bí kíp soi cầu có sự khác nhau mà những giàn để tạo ra cũng sẽ khác nhau.

Để có được kết quả thắng lợi luôn có được một cách hoàn hảo nhất, mỗi người tham gia vào chơi sẽ cần phải tính toán thật chi tiết cho số tiền mà bản thân cần phải bỏ ra mỗi ngày để có thể nuôi. 

Đồng thời đây cũng phải xác định thời gian nên nuôi tốt nhất là bao nhiêu, để tránh việc tiền số vốn không cung ứng đủ.

Trên đây là những thông tin về bộ đề 00-99 được nhiều người tìm kiếm nhất hiện nay. Mong rằng qua những chia sẻ này anh em cược thủ sẽ hiểu hơn về dàn đề và có bí quyết soi câu lô phù hợp nhất cho mình.